Tadeáš Kotrba
Řeka

Tadeáš Kotrba

Tadeáš Kotrba (*1986, Valašské Meziříčí) maluje figurální krajinné obrazy s motivem cesty, bariér či objevování nových prostor. Vychází z prožitých situací, reálné krajiny a výjevy vymalované na obrazech mohou připomínat až fotografické momentky v konturách.

Jeho promyšlená posloupnost obrazů v obrazech, inteligentní způsob zacházení s obrazem-objektem jako narativní formou, souběžné prolínání malířského a grafického výrazu, navzájem se překrývající vrstvy minulého a budoucího, civilního i nadpozemského poutají naši pozornost v syntetické intenzitě. Vnímáme rovinu osobní, rozpoznáváme čitelný příběh, hned ale vstupujeme do abstraktní krajiny, prostoru obrazotvorného. V posledních letech zakomponovává do svých typických fotografických scenérií figurativní kresby, připomínající démony či anděly robustní vizáže inspirované tvorbou posledního období života otce Mária Kotrby. Obraz v danou chvíli získává dvě polohy, a to rovinu realistickou vycházejícího z reálného života autora s jakýmsi imaginárním světem stylizovaných postav.

Prostoru Galerie Kaple se autor zhostil svébytným způsobem a zrealizoval instalaci obrazů zapadající přímo do prostředí Galerie Kaple. Na výstavě budou k vidění díla, která ještě nikdy nebyly vystavena i obrazy nesoucí v sobě ducha kaple.

Tadeáš Kotrba vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté v roce 2012 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika I, J. Lindovský; ateliér hostujícího pedagoga J. Merty; ateliér Malba III, M. Rittstein. V roce 2011 uskutečnil stáž na Central Saint Martins College of Art and Design v Londýně, ve Valašském Meziříčí byl finalistou Ceny Rudolfa Schlattauera v roce 2016, vystavuje doma i v zahraničí.

Úvodní slovo: Tereza Špinková

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

 


 

Tadeáš Kotrba - Řeka

Tadeáš Kotrba se výstavou v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí vrací tak trochu ke kořenům. Na jedné straně místně – jeho rodina je z tamějšího kraje – a také obsahově. Ve svých malbách totiž už nějakou dobu pracuje s kresbami svého otce, sochaře a malíře Maria Kotrby. Původně drobné kresbičky obrů překresluje na větší formáty maleb a dává je do jiných kontextů. S nimi se představil v průběhu uplynulých let několikrát: v roce 2020 se ve Výkladech AXA uskutečnila výstava Spáleniště, na jaře tohoto roku měl další samostatnou výstavu v GAVU Cheb nazvanou Na hlavách obrů. Tyto bytosti jsou sice leckdy až groteskně stylizované, přesto můžou na pozorovatele působit ambivalentně – znázorňují jak děsivé démony, tak i postavy andělů přinášející do obrazů motiv klidu a ochranitelství. Straší i pečují o reálný svět, zpodobněný skrze postavy představující samotného autora či jeho rodinu – otce, manželku, syna.

Ve Valašském Meziříčí se oproti dvěma předchozím výstavám (jejichž námětem byl oheň, prach či předci), objevuje nově motiv řeky. Řeka jako taková je naplněna silným reálným i symbolickým obsahem. Je vodním zdrojem, výrazně určuje ráz krajiny, lidé ji potřebují k praktickým činnostem i jim poskytuje radost, třeba při rybaření nebo koupání. Je součástí jejich identity, je životadárná. Zároveň je to živel, který se umí vzedmout, bouřit, vzít i život. Zůstává tedy i nevypočitatelná, nebezpečná, divoká a děsivá. Tyto dva faktory nelze oddělit, podobně jako se na Tadeášových obrazech proplétá úzkost s klidem. Snaha nastavení pevných hranic mezi přírodním (divokým, citovým) a kulturním (umírněným, rozumovým) – nás provází už stovky let, říká se, že především od Descarta. Je to však umělé rozdělení, které bylo vepsáno do našeho poznání světa ve víře, že mu tak lépe porozumíme. V reálném světě tomu tak není. Lidská společnost se s přírodou prolíná v každém okamžiku a situaci. Divokost a rozvážnost nejsou dvě strany téže mince, ale spíš prostupující a stále se měnící proud. Navzájem na sebe působíme, žijeme v přímé závislosti, kterou ale dokážeme snadno zneužít. Katastrofa v přírodě způsobená lidskou činností jinak vyvážený proud zabarvuje jedem s nepříjemnou pachutí. Řeka na výstavě je totiž i řekou konkrétní, Bečvou, která Valašským Meziříčím protéká a kde se skoro přesně před rokem stala asi největší ekologická katastrofa u nás za několik desetiletí. Událost se jednak tím, že se nevyřešila a také i tím, že od ní už uplynul celkem delší čas, stává symbolem v rovině politické. A zároveň je jen na nás, aby neupadla v zapomnění. Měla by nás nepřestat děsit a stejně tak bychom o ni měli pečovat.

Na obrazech Tadeáše Kotrby není jediným tématem a vrstvou. Umění nám divákům a návštěvníkům výstavy umí nabídnout abstraktnější pohled na události kolem nás. Skrz umělce a jeho specifické vyjádření je reinterpretuje a ve specifickém galerijním prostoru nám nabízí chvíli kontemplace. Nepředstavuje odpovědi – to už je na jiných než uměleckých aktérech – ale skrz proplétání démonických, andělských a lidských postav zhmotňuje osobní příběhy a převypráví kontext řeky a událostí kolem ní osobitě po svém. Něco silného se stalo a my úplně nevíme co. Život, který ještě nedávno existoval, už není, stejně tak jako naši předci už také nejsou mezi námi – co v nás však zanechali, co neseme dál a předáváme těm po nás? Co zůstane nezodpovězené? A co bychom se ještě měli snažit zodpovědět?

 

Tereza Špinková


AJ

Tadeáš Kotrba - River

Tadeáš Kotrba goes slightly back to his roots at an exhibition at the Art Gallery Kaple in Valašské Meziříčí. Not only in terms of location-his family comes from this region but also in subject matter as he has been working with drawings of his father, sculptor and painter Mariuse Kotrba for some time. He redraws original tiny drawings of giants into larger painting formats and puts them in different contexts. He presented them several times over the past few years: the exhibition Spáleniště took place in AXA shopwindows in 2020, then hedisplayed at another solo exhibition at GAVU Cheb called On the Heads of Giants this spring. Although these creatures are sometimes grotesquely stylized, they can still strike observers as ambivalent, depicting both terrifying demons and angelic figures bringing a theme of calm and protectiveness to images. They both haunt and nurture the real world portrayed through figures representing the author himself or his family-father, wife, son.

A new motif of river appears at the exibition in Valašské Meziříčí, compared to two previous ones -subject of which was fire, dust or ancestors. Here the river as such embodies strong real and symbolic content. It is a water source, it strongly determines the nature of the landscape, people need it for practical activities and it gives them pleasure like fishing or swimming. It's vital to people and it´s part of their identity. But at the same time, it is the element that can surge, storm, take life away, and thus remains unpredictable, dangerous, untamed and frightening. These two features cannot be separated like anxieties intertwine with calmness in author´s paintings. The attempt to establish firm boundaries between natural (wild, emotional) and cultural (moderate, rational) - has been with us for hundreds of years, especially since Descartes, they say. However, it is an artificial division that has been written into our knowledge of the world in the belief that it will be better understood. This is not the case of real world. Human society mingles with nature in every moment and situation. Wildness and deliberation are not two sides of the same coin but rather a pervasive and ever-changing flow. We interact with each other and live in a direct dependency that we can exploit easily. Natural disaster caused by human activity pollutes an otherwise balanced current with a poison of unpleasant aftertaste, for the river at the exhibition is a particular river Bečva running through the town. Here the biggest environmental disaster in the country in decades took place nearly a year ago. The event becomes a symbol on the political level, not only by not resolving itself but also by the fact that it has been quite some time since it happened. Moreover, it's up to us not to forget. It should not stop scaring us as well as we should look after it.

Nevertheless, this is not the only subject matter and level of painter´s work. Art can offer us spectators and visitors of the exhibition a more abstract view of the events around us. Art reinterprets them through the artist and his specific expression and offers us a moment of contemplation in a specific gallery space. It doesn't present responses. That is up to non-artistic actors yet it portrays personal stories through the interconnection of demonic, angelic, and human characters and retells the events in the context of the river in its own personal way. Something mighty happened and we don't exactly know what it was. The life that existed before no more exists, just as our ancestors are no longer with us. What have they left in us though? What do we carry Something mighty happened and we don't exactly know what it was. The life that existed before no more exists, just as our ancestors are no longer with us. What have they left with us though? What do we carry on and pass on to those after us? What questions remain to be answered? And what else should we attempt to answer?

 

Tereza Špinková

 

 

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

22. 9. 2021 Vernisáž výstavy za účasti autora

22.9. 2021 Úvodní slovo Leszek Wojaczek

23. 9. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstavy

27. 9. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy pro studenty středních škol s kurátorem

29. 9. 2021 „Démon a andělé“ workshop k výstavě

30. 9. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy pro ZUŠ

4. 10. 2021 „Démon a andělé“ workshop k výstavě

5. 10. 2021 „Démon a andělé“ workshop k výstavě

6. 10. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstav

13. 10. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstavy

15.10.2021 Workshop pro seniory „Démon a andělé“

16.10.2021 Open space k festivalu Valmez Fest

21.10.2021 Open space k festivalu Malé jevištní formy

21.10.2021 Komentovaná prohlídka výstavy v rámci festivalu Malé jevištní formy

22.10.2021 Open space k festivalu Malé jevištní formy

22.10.2021 Komentovaná prohlídka výstavy v rámci festivalu Malé jevištní formy

23.10.2021 Open space k festivalu Malé jevištní formy

23.10.2021 Komentovaná prohlídka výstavy v rámci festivalu Malé jevištní formy

26.10.2021 Komentovaná prohlídka výstavy

4. 11. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy s autorem pro SŠ

4. 11. 2021 Prezentace jeho dosavadního díla pro SŠ

4. 11. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy s autorem

4. 11. 2021 Prezentace jeho dosavadního díla

10.11. 2021 Komentovaná prohlídka výstavy

 

Termíny

  • St 22.9.2021, 18:00 — Ne 14.11.2021, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Pořadatel

Galerie Kaple

Videa

Obrázky