Jiří Kuděla
Uni / formy

Jiří Kuděla

Tvorba Jiřího Kuděly (1976) se pohybuje mezi dvěma polohami. Obrazy v nichž se zabývá exteriérovými a interiérovými konfiguracemi architektonických částí. Postupně přechází od povšechných výseků staveb a zahrad ke kompozicím tématizujícím různá marginalizovaná zákoutí. Otevírá se cesta ke konceptualizované hře s prostorovými vztahy, zlomy, přechody a znejistěním zobrazovaného námětu. Rozvíjí hru s variabilitou a variacemi několika obrazových ploch, jindy s izolovaným obrazovým výsekem. Druhou polohou tvorby je zájem o klasický malířský námět – portrét. Nejde ale o podobiznu jako prostředek záznamu fyziognomie a psychofyzických vlastností konkrétních lidských bytostí. V monotypech a obrazech se mnohem víc zajímá o průzkum možností a únosnosti zvoleného tradičního námětu. Využívá širokou škálu technických postupů a formálních přístupů, s jejichž pomocí původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetváří přidáváním vrstev, rastrováním, prací s šablonami a s náhodou zbavuje portrét konkrétnosti. Zvoleným konceptem se dostává k „portrétu“ jako zobecněné otevřené struktuře, jež tematizuje především samotnou malbu. Otevírá imaginativní pole podvědomí, strhává pozornost k novému až absolutnímu malířskému projevu. Poukazuje na téma identity a identifikace.

 

 

Uni/formy 

Ludwig Wittgenstein svého času nazval lidskou tvář obrazem. Naše fyzická schránka je skutečně čímsi jako zobrazovacím médiem, z něhož lze s jistou mírou zkušenosti a empatie rekonstruovat vše podstatné z naší povahy, věku, zdravotního stavu, společenského statutu či momentálního psychického rozpoložení. Skutečná lidská tvář je však obrazem pohyblivým, v němž se poměr jednotlivých komponent našeho „já“ neustále proměňuje a chceme-li jej fixovat – a je do určité míry jedno, zdali prostřednictvím fotografické momentky či malířského portrétu vznikajícího po několik sezení – dopouštíme se vždy jisté míry manipulace. Konečně, portrétní žánr si výlučnou pozici v rámci dějin umění vydobyl nejen pro svou schopnost odkrýt cosi podstatného z povahopisu portrétovaného, ale i z důvodů přesně opačných, tedy pro jeho schopnost skutečnou identitu překrucovat či ji dokonce utvářet zcela nově. Právě na portrétech si lze také zřejmě nejsnáze uvědomit, jakou mocí obraz disponuje. A i když už je dávno pryč doba zákona ius imagines zapovídajícího právo na portrét osobnosti, jejíž činnost nebyla prověřena veřejným působením, některá lidská spodobnění dokážou i dnes přitáhnout naši pozornost až s magickou uhrančivostí.

            Kuděla si je přirozeně této „moci“ portrétu vědom a je si vědom i zvláštní citlivosti většiny lidí vůči zpodobnění člověka a především jeho tváře. Ptá se po příčinách této přitažlivosti a hledá mezní okamžiky, během kterých divákovo vědomí vyhodnocuje, že to, co upoutalo jeho pozornost, je ve skutečnosti obraz lidské podoby. V Kudělových rukách se tak vlastně klasický žánr portrétu podrobuje čemusi jako účinkům řízené dekonstrukce. Autor testuje jeho limity, zaběhaná schémata, míru soudržnosti a definuje meze, kam lze ještě v rámci integrity žánru jít, aby námět zůstal pro diváka alespoň částečně srozumitelný.

Ve své práci Kuděla zpravidla vychází z konkrétních podobizen, které ale zbavuje individuálních rysů a na jejich místo staví více či méně anonymní malířské gesto. Tato „záměna“ přirozeně generuje otázku, zdali se určitá emoce, spjatá s původním portrétem, dostaví i v případě, kdy by námět nebyl divákem identifikován. Tento střet mezi „zobrazením“ a „autonomní výtvarnou formou“, ale směřuje problém Kudělova portrétu ještě k jednomu vyústění, neboť jím vlastně dochází k vědomé aktualizaci modernistického diskursu a jeho touhy po „emancipaci obrazu“, v němž by se napříště měly výtvarné prostředky stát nezávislé na předmětech, které znázorňují. Podle Ladislava Kesnera moderní umění současně prosazovalo i negovalo předpoklad, že portrét může odhalovat duši a komplikovalo způsoby utváření osobní identity v obraze. Kuděla, nejenže tento rozpor modernismu dále rozvíjí, ale poučen zkušeností současné vizuální kultury, vyslovuje obecně pochybnost ve věcech autenticity zpodobnění a zdůrazňuje, že přepisem, ať už technickým či malířským, realistickým či abstrahovaným, tak jako tak dochází k „rozpojení“ mezi objektem (modelem) a jeho obrazem.

Mohlo by se tedy říci, že Kuděla zbavuje portrét jeho reprezentativní funkce proto, aby oslabil mechanismy, na základě kterých se formuje naše důvěra v tato zpodobnění. V nadsázce je tak zbavuje jejich moci. Možná je to ale trochu jinak, neboť takový výklad předpokládá spíše chladný koncepční přístup. Kudělovy práce jsou ale jiné. Jejich opulentní mnohovrstevnatý jazyk vyzařuje také čistou radost z tvorby. Radost z experimentu, jehož vyústěním může být pro diváka i příležitost k odložení „uniformy“ běžného vidění a možnost zažít věci jinak. 

 

Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.

 

 

Studia:
1991 – 1995 SUPŠ Uherské Hradiště, návrhářství obuvi a módních doplňků
1995 – 2002 FaVU VUT Brno, atelier fig. malířství, Prof. ak. mal. J. Načeradský
2000 - Facultad de Bellas Artes, Castilla la Mancha Cuenca, Španělsko

 

 

Úvodní slovo: Libor Novotný

Během vernisáže vystoupí: Jan Šnéberger

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Více o vystavujícím: Jiří Kuděla 

Facebook událost

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

4. 3. 2015 18.00 hod. vernisáž, výstavu zahájil a úvodní slovo k výstavě pronesl MgA.Libor Novotný (Ostravská univerzita v Ostravě)

4. 3. 2015 18.30 hod. performance Jan Schneberger (Ostravská univerzita v Ostravě) v rámci zahájení výstavy

12. 2. 2015 16.30 hod. komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Leszkem Wojaczkem 

18. 2. 2015 10.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorem Jiřím Kudělou 

24. 2. 2015 14.00 hod. workshop pro rodiny s dětmi

26. 2. 2014 10.00 hod. pracovní dílna se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské oboru užitá malba

26. 2. 2015 14.00 hod. škola v galerii- výtvarná výchova mezi obrazy Jiřího Kuděly, vedl kurátor výstavy Leszek Wojaczek, akce pro žáky a studenty základních a středních škol 

6. 3. 2015 20.00 hod. koncert mezi uměním - Aleš Kučera za účasti autora výstavy Jiřího Kuděly 

18. 3. 2015 10.00 hod. workshop se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vedl kurátor výstavy Leszek Wojaczek 

28. 3. 2015 19.00 hod. koncert mezi uměním - Jan Horecký (kytara) za účasti autora výstavy Jiřího Kuděly 

3. 4. 2015 16.00 hod. lektorský program: figurativní malba

7. 4. 2015 16.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecká školy Alfréda Radoka 

13. 4. 2015 10. 30 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorem Jiřím Kudělou 

24. 4. 2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Jiřího Kuděly

 


 

 

Termíny

  • St 4.3.2015 — Pá 24.4.2015

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky